Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biết x ≤ 4.

Tìm giá trị nhỏ nhất của A equals x squared open parentheses 2 minus x close parentheses biết x ≤ 4.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho Chứng minh B > A.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG