Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biết rằng xy + yz + zx = 1

Tìm giá trị nhỏ nhất của A equals x to the power of 4 plus y to the power of 4 plus z to the power of 4 biết rằng xy + yz + zx = 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số y = 3x – 4 không đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây: A. (1;-1) B. (2;2) C. (-1;-7) D.

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG