Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị nguyên của giá trị n để biểu thức 3 n 3 + 10 n 2 − 5 chia hết cho giá trị biểu thức 3n+1

Tìm giá trị nguyên của giá trị n để biểu thức  chia hết cho giá trị biểu thức 3n+1

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3 n 3 + 10 n 2 − 5 = 3 n 3 + n 2 + 9 n 2 + 3 n − 3 n − 1 − 4 = n 2 ( 3 n + 1 ) + 3 n ( 3 n + 1 ) − ( 3 n + 1 ) − 4 = ( 3 n + 1 ) ( n 2 + 3 n − 1 ) − 4 ​ Để biểu thức chia hết cho 3n+1 thì 4 phải chia hết cho 3n+1 => n = 0 hoặc n =1

Để biểu thức chia hết cho 3n+1 thì 4 phải chia hết cho 3n+1

=> n = 0 hoặc n =1

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của x thỏa mãn 6x 3 + x 2 = 2x là A. x = 1 B. x = 0 C. x = -1 D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG