Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số , một học sinh làm như sau: (1). Tập xác định và . (2). Hàm số không có đạo hàm tại và (3). Kết luận. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng khi và giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi x = -1; x = 4. Cách giải trên:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y equals square root of negative x squared plus 3 x plus 4 end root, một học sinh làm như sau:

(1). Tập xác định D equals open square brackets negative 1 semicolon 4 close square brackets và y apostrophe equals fraction numerator negative 2 x plus 3 over denominator square root of negative x squared plus 3 x plus 4 end root end fraction.
(2). Hàm số không có đạo hàm tại x equals negative 1 semicolon space x equals 4 và  for all x element of left parenthesis negative 1 semicolon 4 right parenthesis colon space y apostrophe equals 0 left right double arrow 3 over 2
(3). Kết luận. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 5 over 2khi x equals 3 over 2 và giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi x = -1; x = 4.
Cách giải trên:
 

  1. Cả ba bước (1);(2);(3) đều đúng

  2. Sai từ bước (2)

  3. Sai ở bước (3)

  4. Sai ở bước (1)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

+ Nhận thấy: Tập xác định của hàm số và nên cách giải trên sai ngay từ bước 1

+ Nhận thấy: Tập xác định của hàm số  D equals open square brackets negative 1 semicolon 4 close square bracketsy apostrophe equals fraction numerator negative 2 x plus 3 over denominator 2 square root of negative x squared plus 3 x plus 4 end root end fraction nên cách giải trên sai ngay từ bước 1
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x)có đạo hàm liên tục trên R. Biết hàm số g ( x ) = f ( − x 3 − x ) có bảng biên thiên như bên dưới Hàm số h ( x ) = f ( 2 x 2 − x ) có bao nhiêu điểm cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG