Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : y = x − 3 3 x − 1 ​ trên đoạn [0; 2]

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : trên đoạn [0; 2]

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn[0; 2]Ta có: y ′ = ( x − 3 ) 2 − 10 ​ < 0∀ x ∈ ( 0 ; 2 ) . Ta có bảng biến thiên hàm số y = x − 3 3 x − 1 ​ trên [0; 2] Từ bảng biến thiên ta suy ra: [ 0 , 2 ] ma x ​ y = y ( 0 ) = 13 ; [ 0 , 2 ] min ​ y = y ( 2 ) = − 5. Đối với dạng ta này chúng ta có thể không cần lập bảng biến thiên mà trình bày lời giải như sau: Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn [0; 2] Ta có: y ′ = ( x − 3 ) 2 − 10 ​ < 0 , ∀ x ∈ ( 0 ; 2 ) . ⇒ hàm số nghịch biến trên đoạn [0;2]. Do đó: [ 0 , 2 ] ma x ​ y = y ( 0 ) = 3 1 ​ ; [ 0 , 2 ] min ​ y = y ( 2 ) = − 5.

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn [0; 2]Ta có:

Ta có bảng biến thiên hàm số y = trên [0; 2]

 

Từ bảng biến thiên ta suy ra: 

Đối với dạng ta này chúng ta có thể không cần lập bảng biến thiên mà trình bày lời giải như

sau:

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn [0; 2]

Ta có:

hàm số nghịch biến trên đoạn [0;2].

Do đó: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình trụ có chiều cao h = 5, bán kính đáy r = 2. Một đoạn thẳng có chiều dài bằng 6 và có hai đầu mútnằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách d từ đoạn thẳng đó đến trục của hình trụ.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG