Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất vàgiá trị nhỏnhất của hàm số: f(x)= 2 1 ​ x + sin 2 x t r e ^ n [ 2 − π ​ ; 2 π ​ ] .

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:

f(x)=

R. Roboctvx68

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f ′ ( x ) = 2 1 ​ + 2 sin x cos x = 2 1 ​ + sin 2 x T r e ^ n đ o ạ n [ 2 − π ​ ; 2 π ​ ] t h ı ˋ f ′ ( x ) = 0 ⇔ sin 2 x = − 2 1 ​ ⇔ x = 12 − 5 π ​ ; 12 − π ​ T a c o ˊ f ( 2 − π ​ ) = ( 4 6 ​ + 2 ​ ​ ) 2 − 24 π ​ , f ( 2 π ​ ) = 1 + 4 π ​ . S o s a ˊ nh t h ı ˋ ma x y = 1 + 4 π ​ , min y = ( 4 6 ​ + 2 ​ ​ ) 2 − 24 π ​ .

1

Câu hỏi tương tự

Cho x y + x z + yz = 4 . Tìm GTNN của B 3 ​ = x 4 + y 4 + z 4

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG