Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của : với a, b > 0 , a + b ≤ 1 với a, b, c, d > 0 và a + b + c + d = 1.

Tìm giá trị lớn nhất của : 
a. space A equals open parentheses square root of a plus square root of b close parentheses squared với a, b > 0 , a + b ≤ 1
b. space B equals open parentheses square root of a plus square root of b close parentheses to the power of 4 plus open parentheses square root of a plus square root of c close parentheses to the power of 4 plus open parentheses square root of a plus square root of d close parentheses to the power of 4 plus open parentheses square root of b plus square root of c close parentheses to the power of 4 plus open parentheses square root of b plus square root of d close parentheses to the power of 4 plus open parentheses square root of c plus square root of d close parentheses to the power of 4
với a, b, c, d > 0 và a + b + c + d = 1.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai hàm số bậc nhất y = -5x + (m + 1) và y = 4x + (7 – m) (với m là tham số). Với giá trị nào của m thì đồ thị hai hàm số trên cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Tìm tọa độ giao điểm đó.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG