Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = x 3 − 2 x 2 + x − 2 trên đoạn [ 0 ; 2 ]

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có: f ′ ( x ) = 3 x 2 − 4 x + 1 , f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = 3 1 ​ Ta có: f ( 0 ) = − 2 , f ( 1 ) = − 2 , f ( 2 ) = 0 , f ( 3 1 ​ ) = − 27 50 ​ nên [ 0 ; 2 ] ma x ​ y = 0

Đáp án D

Ta có:  hoặc 

Ta có:  nên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng ( u n ​ ) có số hạng đầu u 1 ​ = 2 và công sai d = 5 .Giá trị của u 4 ​ bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG