Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = 3 x 3 + 2 ​ − x trên đoạn [0 ; 2].

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [0 ; 2].

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( x ) = x 2 − 1 , f ( x ) = 0 ⇔ x 2 − 1 = 0 ⇔ x = ± 1 . Giá trị x = − 1  ∈ [ 0 ; 2 ] . Giátrị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số chỉ đạt tại các điểm tớihạn và điểm biên trên đoạn ấy . Bởi thế ∣0 ; 2∣ max ​ f ( x ) = max { f ( 0 ) ; f ( 1 ) ; f ( 2 )} = max { 3 2 ​ ; 0 ; 3 4 ​ } = 3 4 ​ . Vậy [ 0 ; 2 ] max ​ f ( x ) = 3 4 ​ .

Ta có . Giá trị .
Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số chỉ đạt tại các điểm tới hạn và điểm biên trên đoạn ấy .
Bởi thế .
Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = 2 − ln e x ​ là:

33

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG