Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: ( 1 + sin 2 A ​ ) ( 1 + sin 2 B ​ ) ( 1 + sin 2 C ​ )

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo bất đẳng thức Cô si, với 3 số ( 1 + sin 2 A ​ ) , ( 1 + sin 2 B ​ ) v a ˋ ( 1 + sin 2 C ​ ) , ta có: ( 1 + sin 2 A ​ ) ( 1 + sin 2 B ​ ) ( 1 + sin 2 C ​ ) ≤ ⎝ ⎛ ​ 3 1 + sin 2 A ​ + 1 + sin 2 B ​ + 1 + sin 2 C ​ ​ ⎠ ⎞ ​ 3 ≤ ⎝ ⎛ ​ 3 3 + sin 2 A ​ + sin 2 B ​ + sin 2 C ​ ​ ⎠ ⎞ ​ 3 ≤ ⎝ ⎛ ​ 3 3 + 2 3 ​ ​ ⎠ ⎞ ​ 3 = 8 27 ​ (Theo bài trên, ta có sin 2 A ​ + sin 2 B ​ + sin 2 C ​ ≤ 2 3 ​ ) Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức là 8 27 ​

Theo bất đẳng thức Cô si, với 3 số

 ta có:

(Theo bài trên, ta có )

Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức là 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: 5 sinx + cos 2 x ​ + 2 cosx = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG