Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
P left parenthesis x right parenthesis equals negative x squared plus 2 x plus 5 
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng: với mọix Lời giải chi tiết: Ta có: Vậy giá trị lớn nhất của P(x) bằng 6. Dấu “=” xảy ra khix−1=0 hayx=1.

Phương pháp giải: 

 

Sử dụng:  m minus open parentheses x minus a close parentheses squared less or equal than m với mọi x 

Lời giải chi tiết:

Ta có: 

 

Vậy giá trị lớn nhất của P(x) bằng 6.

Dấu “=” xảy ra khi x−1=0 hay x=1.

  

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn rồi tính giá trị của các biểu thức sau:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG