Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 
A equals fraction numerator 1 over denominator x squared minus 4 x plus 9 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất của A = x − 1 ​ + y − 2 ​ , biết x + y = 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG