Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 
A equals fraction numerator 1 over denominator x squared minus 4 x plus 9 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức P = b 2 a 2 ​ + a 2 b 2 ​ − ( b a ​ + a b ​ ) ( b a ​ + a b ​ + 1 ) ( a 1 ​ − b 1 ​ ) 2 ​ với a > 0, b > 0, a ≠ b. Chứng minh P = ab 1 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG