Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 
A equals fraction numerator 1 over denominator x squared minus 6 x plus 17 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có nên tử và mẫu của A là các số dương , suy ra A > 0 do đó : A lớn nhất nhỏ nhất Vậy max A

 Ta có x squared minus 6 x plus 17 equals open parentheses x minus 3 close parentheses squared plus 8 greater or equal than 8  nên tử và mẫu của A là các số dương , suy ra A >

0 do đó : A lớn nhất left right double arrow 1 over A space n h ỏ space n h ấ t space left right double arrow x squared minus 6 x plus 17 nhỏ nhất
Vậy max Aequals 1 over 8 left right double arrow x equals 3 

1

Câu hỏi tương tự

Một bè gỗ được thả trôi trên sông từ cầu Đăk Bla. Sau khi thả bè gỗ trôi được 3 giờ 20 phút, một người chèo thuyền độc mộc cũng xuất phát từ cầu Đăk Bla đuổi theo và đi được 10km thì gặp bè gỗ. Tính v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG