Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q = 8 – 8x – x 2 A. 8 B. 11 C. -4 D. 24

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q = 8 – 8x – x2

A. 8  

B. 11

C. -4 

D. 24

  1. 11 

  2. - 4 

  3. 24 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có Q = 8 – 8x – x 2 = -x 2 – 8x – 16 + 16 + 8 = -(x + 4) 2 + 24 = 24 – (x + 4) 2 Nhận thấy (x + 4) 2 ≥ 0; Ɐx ⇒ 24 – (x + 4) 2 ≤ 24 Dấu “=” xẩy ra khi (x + 4) 2 = 0 ⇔ x = -4 Giá trị lớn nhất của Q là 24 khi x = -4 Đáp án cần chọn là: D. 24

Lời giải

Ta có Q = 8 – 8x – x2

= -x2 – 8x – 16 + 16 + 8 = -(x + 4)2 + 24

= 24 – (x + 4)2

Nhận thấy (x + 4)2 ≥ 0; Ɐx

⇒ 24 – (x + 4)2 ≤ 24

Dấu “=” xẩy ra khi (x + 4)2 = 0 ⇔ x = -4

Giá trị lớn nhất của Q là 24 khi x = -4

Đáp án cần chọn là: D. 24 

1

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh: 100 1 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG