Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : P ( x , y ) = x x − 5 ​ ​ + y y − 1 ​ ​ vớix ≥ 5 , y ≥ 1.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

P ( x , y ) = 2 5 ​ x 2 5 ​ x − 5 ​ ​ + 2 y 2 y − 1 ​ ​ Theo bất đẳng thức Côsi cho 2 số không âm ta có : 2 5 ​ x − 5 ​ ≤ [ ( 5 ​ ) 2 + ( x − 5 ​ ) 2 ] = x 2 y − 1 ​ = 2 1 ​ y − 1 ​ ≤ ∣1 + y − 1∣ = y ​ Do đó : P ( x , y ) ≤ 2 5 ​ x x ​ + 2 y y ​ = 2 5 ​ 1 ​ + 2 1 ​ ∀ x , y ; x ≥ 5 , y ≥ 1 Max P ( x , y ) = 2 5 ​ 1 ​ + 2 1 ​ đạt được khi 5 ​ = x − 5 ​ − 1 ​ = y − 1 ​ ⇔ x = 10 , y = 2.

Theo bất đẳng thức Côsi cho 2 số không âm ta có :

Do đó :

  đạt được khi

2

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c = 1. Chứng minh rằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG