Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất: T = x yz 1 ​ ( yz x − 1 ​ + z x y − 2 ​ + x y z − 3 ​ ) ( x ≥ 1 , y ≥ 2 , z ≥ 3 )

Tìm giá trị lớn nhất: 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biểu thức T viết lại: T = x x − 1 ​ ​ + y y − 2 ​ ​ + z z − 3 ​ ​ Áp dụng BĐT Cauchy, ta có: x − 1 ​ = ( x − 1 ) .1 ​ ≤ 2 x − 1 + 1 ​ = 2 x ​ ⇒ x x − 1 ​ ​ ≤ 2 1 ​ ( 1 ) y − 2 ​ = 2 ​ 1 ​ ( y − 2 ) .2 ​ ≤ 2 2 ​ y − 2 + 2 ​ = 2 2 ​ y ​ ⇒ y y − 2 ​ ​ ≤ 2 2 ​ 1 ​ ( 2 ) z − 3 ​ = 3 ​ 1 ​ ( z − 3 ) .3 ​ ≤ 2 3 ​ z − 3 + 3 ​ = 2 3 ​ z ​ ⇒ z z − 3 ​ ​ ≤ 2 3 ​ 1 ​ ( 3 ) Cộng (1), (2) và (3) theo vế, ta được T ≤ 2 1 ​ + 2 2 ​ 1 ​ + 2 3 ​ 1 ​ Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 y = 4 z = 6 ​ Vậy ma x T = 2 1 ​ + 2 2 ​ 1 ​ + 2 3 ​ 1 ​

Biểu thức T viết lại: 

Áp dụng BĐT Cauchy, ta có:

Cộng (1), (2) và (3) theo vế, ta được 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d 1 ​ : x + y + 5 = 0 , d 2 ​ : x + 2 y − 7 = 0 và tam giác ABC có A(2;3), trọng tâm G(2;0), điểm B thuộc d 1 ​ và điểm C thuộc d 2 ​ . Viết phươ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG