Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của x thỏa mãn x(2x – 7) – 4x + 14 = 0 A. B. C. D.

Tìm giá trị của x thỏa mãn x(2x – 7) – 4x + 14 = 0

A. x equals 7 over 2 space h o ặ c space x space equals negative 2

B. x equals fraction numerator negative 7 over denominator 2 end fraction space h o ặ c space x equals space 2

C. x equals 7 over 2 space h o ặ c space x equals space 2 

D. x equals fraction numerator negative 7 over denominator 2 end fraction space h o ặ c space x equals negative space 2

  1. x equals 7 over 2 space h o ặ c space x space equals negative 2

  2. x equals fraction numerator negative 7 over denominator 2 end fraction space h o ặ c space x equals space 2

  3. x equals 7 over 2 space h o ặ c space x equals space 2

  4. x equals fraction numerator negative 7 over denominator 2 end fraction space h o ặ c space x equals negative space 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án cần chọn là: C.

Lời giải

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử có đáp án

Đáp án cần chọn là: C. x equals 7 over 2 space h o ặ c space x equals space 2

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử, ta được kết quả là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG