Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ì m gi á tr ị c ủ a m để đườ ng th ẳng và mặt phẳng vu ô ng g ó c v ớ i nhau

Tìm giá tr ca m  để đường thẳng straight d colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x minus 5 straight y minus straight z equals 0 end cell row cell 2 straight x plus 2 straight y minus 4 equals 0 end cell end table close và mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis colon 3 x plus open parentheses m squared plus m minus 5 close parentheses y plus open parentheses 5 m squared plus m close parentheses z minus 2 m plus 1 equals 0 vuông góc vi nhau

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đườ ng th ẳ ng d c ó vec t ơ ch ỉ ph ươ ng u =(2;-2;12) v à mp( α ) c ó 'vec t ơ ph á p tuy ể n V ậ y v ớ i m=-2 th ì đườ ng th ẳ ng d v à mp( α ) vu ô ng g ó c v ớ i nhau.

Đường thng d  có vec tơ ch phương u =(2;-2;12)  và mp(α)  có 'vec tơ pháp tuyn with rightwards arrow on top equals open parentheses 3 semicolon straight m squared plus straight m minus 5 semicolon 5 text end text straight m squared plus straight m close parentheses times straight d perpendicular left parenthesis alpha right parenthesis left right double arrow straight u with rightwards arrow on top left right double arrow 3 over 2 equals fraction numerator m squared plus m minus 5 over denominator negative 2 end fraction equals fraction numerator 5 m squared plus m over denominator 12 end fraction left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m squared plus m minus 2 equals 0 end cell row cell 11 m squared plus 7 m minus 30 equals 0 end cell end table closeleft right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open square brackets table row cell straight m equals 1 end cell row cell m with dot on top equals negative 2 end cell end table close end cell row cell open square brackets table row cell straight m equals negative 2 end cell row cell text end text straight m equals 15 over 11 end cell end table close end cell end table close

Vy vi m=-2  thì đường thng d  và mp(α)  vuông góc vi nhau.

1

Câu hỏi tương tự

Viết ph ươ ng tr ì nh tham s ố v à ph ươ ng trinh t ổ ng qu á t c ủ a đườ ng th ã ng trong c á c tr ườ ng h ợ p sau: 1,điqua đ i ể m A(2;0;-1) v á c ó vect ơ chi ph ươ ng a=(-1;3;5) . 2,đ i qua 2 di...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG