Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của m để hệ sau có nghiệm duy nhất (I) { x 2 − ( x + y ) = 2 m ( 1 ) y 2 − ( x + y ) = 2 m ( 2 ) ​

Tìm giá trị của m để hệ sau có nghiệm duy nhất (I)

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 -y 2 =0 ⇔ x= ± y Từ đó: (I) ⇔ [ { x = y x 2 − 2 x − 2 m = 0 ​ { x = − y x 2 = 2 m ​ ​ ( II ) ( III ) ​ ​ + Nếu m > 0 thì hệ (III) có hai nghiệm ( 2 m ​ : - 2 m ​ ), ( 2 m ​ : 2 m ​ ) nên m >0 không thỏa mãn. + Nếu m = 0 thì (II) có hai nghiệm: (0; 0), (2: 2) nên m=0 không thỏa mãn. + Nếu m < 0 thì (III) vô nghiệm. Do đó, (I) có nghiệm duy nhất ⇔ (II) có nghiệm duy nhất ⇔ △ ′ = 1 + 2 m = 0 ⇔ m = 2 − 1 ​ Kết luận: Giá trị m cần tìm là m = 2 − 1 ​

x2-y2=0 x=y

Từ đó: (I) 

+ Nếu m > 0 thì hệ (III) có hai nghiệm ( : -  ),

( :  ) nên m > 0 không thỏa mãn.

+ Nếu m = 0 thì (II) có hai nghiệm: (0; 0), (2: 2) nên m=0

không thỏa mãn.

+ Nếu m < 0 thì (III) vô nghiệm. Do đó, (I) có nghiệm

duy nhất  (II) có nghiệm duy nhất 

Kết luận: Giá trị m cần tìm là m = 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG