Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của m để biểu thức f(x) = x 2 −(m+ 2)x+ 2m có giá trị không âm với mọi x ∈ R.

Tìm giá trị của m để biểu thức f(x) = x2 −(m+ 2)x+ 2m có giá trị không âm với mọi x ∈ R.

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do a = 1 > 0 nên f(x) ≥ 0 với mọi x ∈ R khi và chỉ khi ∆ = (m − 2)2 ≤ 0 ⇔ m = 2

Do a = 1 > 0 nên f(x) ≥ 0 với mọi x ∈ R khi và chỉ khi ∆ = (m − 2)2 ≤ 0 m = 2

2

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nguyên lớn nhất của để hàm số

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG