Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của a và b đề đa thức 4x 3 + ax + b chia cho đa thức x 2 – 1 dư 2x – 3. A. a = -6; b = -3 B. a = 6; b = -3 C. a = 2; b = -3 D. a = -2; b = -3

Tìm giá trị của a và b đề đa thức 4x3 + ax + b chia cho đa thức x2 – 1 dư 2x – 3.

A. a = -6; b = -3

B. a = 6; b = -3

C. a = 2; b = -3

D. a = -2; b = -3

  1. a = -6; b = -3

  2. a = 6; b = -3

  3. a = 2; b = -3

  4. a = -2; b = -3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có: Phần dư của phép chia trên là R = (a + 4)x + b Theo bài ra ta có (a + 4)x + b = 2x – 3 ⇔ Vậy có hai giá trị của a thỏa mãn điều kiện đề bài a = -2; b = -3 Đáp án cần chọn là: D. a = -2; b = -3

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Phần dư của phép chia trên là R = (a + 4)x + b

Theo bài ra ta có (a + 4)x + b = 2x – 3 ⇔  Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Vậy có hai giá trị của a thỏa mãn điều kiện đề bài a = -2; b = -3

Đáp án cần chọn là: D. a = -2; b = -3

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị nguyên của n để: n 3 + n 2 + 1 chia hết cho n + 1

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG