Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm giá trị của a để phương trình sau có nghiệm dương 4 - a = x + 1 2 ​

Tìm giá trị của a để phương trình sau có nghiệm dương
4 - a = 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện x  = -1. Phương trình đưa về (4 - a)x = a - 2, và chỉ có nghiệm x = 4 − a a − 2 ​ khi a  = 4 Nghiệm này luôn thỏa mãn điều kiện trên vì: x = 4 − a a − 2 ​ = -1 + 4 − a 2 ​  = -1. Theo điều kiện của để bài thì 4 − a a − 2 ​ > 0 <=> (a - 2)(4 -a) > 0 <=> 2 < a < 4


Điều kiện x  -1.
Phương trình đưa về (4 - a)x = a - 2, và chỉ có nghiệm
x =  khi a  4
Nghiệm này luôn thỏa mãn điều kiện trên vì:

x =  = -1 +  -1.
Theo điều kiện của để bài thì 
  > 0 <=> (a - 2)(4 -a) > 0 <=> 2 < a < 4

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b &gt; 0 b) Nếu thêm điều kiện a + b = 2 thì a 4 + b 4 ≥ a 3 + b 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG