Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm ƯCLN của : a) 30 , 45 , 135 b) 144 , 504 , 1080

Tìm ƯCLN của : 

a) 30 , 45 , 135

b) 144 , 504 , 1080 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) 30 = 2 . 3 . 5 45 = 32 . 5 135 = 33 . 5 Vậy ƯCLN (30 ; 45 ; 135) = 3 . 5 = 15 b) 144 = 24 . 32 504 = 23 . 32 . 7 1080 = 23 . 33 . 5 Vậy ƯCLN (144 ; 504 ; 1080) = 23 . 32 = 72

a) 30 = 2 . 3 . 5

45 = 32 . 5

135 = 33 . 5

Vậy ƯCLN (30 ; 45 ; 135) = 3 . 5 = 15

b) 144 = 24 . 32

504 = 23 . 32 . 7

1080 = 23 . 33 . 5

Vậy ƯCLN (144 ; 504 ; 1080) = 23 . 32 = 72 

9

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG