Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm chu kỳ của hàm số y = co t x − tan x

Tìm chu kỳ của hàm số 

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chu kỳ tuần hoàn của hàm số co t x , tan x là T = π Vậy T = 2 π ​

Chu kỳ tuần hoàn của hàm số  là 

Vậy 

2

Câu hỏi tương tự

Định tham số m để hệ phương trình sau có nghiệm { ( x + 2 3 ​ ) . x 2 + 2 x + 3 ​ + ( x + 2 1 ​ ) . x 2 + 1 ​ + 2 x + 2 ≥ 0 lo g m 2 + 1 ​ ( 3. 3 x 2 ​ + 1 ) ≤ lo g m 2 + 1 ​ ( m − 2 x ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG