Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm chu kỳ của hàm số y = 3 tan 3 x + 4 co t x + 5 sin 2 2 x ​

Tìm chu kỳ của hàm số 

R. Roboteacher22

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chu kỳ tuần hoàn của hàm số 3 tan 3 x là T = 3 π ​ Chu kỳ tuần hoàn của hàm số 4 co t x là T = π Chu kỳ tuần hoàn của hàm số 5 sin 2 2 x ​ = 2 5 ​ ( 1 − cos x ) là T = 2 π Vậy T = π

Chu kỳ tuần hoàn của hàm số  là 

Chu kỳ tuần hoàn của hàm số  là 

Chu kỳ tuần hoàn của hàm số  là 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào sau đây sai ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG