Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ì m c ấ p s ố nh â n v ô h ạ n b ắ t đầ u b ằ ng 3 bi ế t t ổ ng c á c s ố h ạ ng c ủ a n ó b ă ng 2 7 ​ .

Tìm cp s nhân vô hn bt đầu bng 3 biết tng các s hng ca nó băng .

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo bài ta có u 1 ​ = 3 và S = 2 7 ​ do đó S = 1 − q u 1 ​ ​ = 2 7 ​ = 1 − q 3 ​ . Suyra q = 7 1 ​ cấp số nhân vô hạn phải tìm là 3 ; 7 3 ​ ; 49 3 ​ ; ⋯

Theo bài ta có 

 và  do đó 

cấp số nhân vô hạn phải tìm là 

1

Câu hỏi tương tự

Số tập con có ba phần tử của tập { 2 1 ; 2 2 ; ... ; 2 2020 } sao cho ba phần tử đó có thể sắp xếp thành một cấp số nhân tăng bằng

42

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG