Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm căn bậc hai số học của số sau: 4/25

Tìm căn bậc hai số học của số sau:

4/25

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 25 4 ​ = ( ± 5 2 ​ ) 2 ⇒ 25 4 ​ ​ = ( ± 5 2 ​ ) 2 ​ = ± 5 2 ​ .

Ta có: .

1

Câu hỏi tương tự

Giai phương trinh : 3 x 2 + 6 x + 7 ​ + 5 x 2 + 10 x + 14 ​ = 4 − 2 x − x 2

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG