Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm căn bậc hai của số phức w w = 7 ​ − 5 i

Tìm căn bậc hai của số phức w

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi z=x+yi là căn bậc hai của số phức w. Vì z 2 = ( x + yi ) 2 = x 2 − y 2 + 2 xyi nên Với w = 7 ​ − 5 i thì Giải (5) ta có x 2 = 2 7 ​ ± 4 2 ​ ​ ⇒ x = ± 2 8 2 ​ + 2 7 ​ ​ ​ V ớ i x = 2 8 2 ​ + 2 7 ​ ​ ​ th ı ˋ y = − 2 x 5 ​ = − 8 2 ​ + 2 7 ​ ​ 5 ​ = − ( 8 2 ​ + 2 7 ​ ) ( 8 2 ​ − 2 7 ​ ) ​ 5 8 2 ​ − 2 7 ​ ​ ​ = − 2 8 2 ​ − 2 7 ​ ​ ​ V ớ i x = − 2 8 2 ​ + 2 7 ​ ​ ​ th ı ˋ y = − 2 x 5 ​ = 2 8 2 ​ − 2 7 ​ ​ ​ Vậy các căn bậc hai cần tìm là z = 2 8 2 ​ + 2 7 ​ ​ ​ − 2 8 2 ​ − 2 7 ​ ​ ​ i , z = − 2 8 2 ​ + 2 7 ​ ​ ​ + 2 8 2 ​ − 2 7 ​ ​ ​ i .

Gọi z=x+yi là căn bậc hai của số phức w.

Vì  nên straight z squared equals straight w left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell straight x squared minus straight y squared equals straight a end cell row cell 2 xy equals straight b end cell end table close

Với  thìopen curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared minus y squared equals square root of 7 end cell row cell 2 x y equals negative 5 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 4 x to the power of 4 minus 4 square root of 7 x squared minus 25 equals 0 space left parenthesis 5 right parenthesis end cell row cell 2 x y equals negative 5 space left parenthesis 6 right parenthesis end cell end table close close
Giải (5) ta có 

Vậy các căn bậc hai cần tìm là

1

Câu hỏi tương tự

Số phức z = 1 + ( a + 2 ) i là số thuần thực khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG