Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm căn bậc hai của số phức w w=i

Tìm căn bậc hai của số phức w

w=i

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với w=i thì b=1,a=0 nên x,y có tích là 2 1 ​ và x 2 − y 2 = 0 , ta nhẩm được x = y = 2 2 ​ ​ hoặc x = y = − 2 2 ​ ​ Ta có , do đó z = 2 2 ​ ​ + 2 2 ​ ​ i hoăc z = − 2 2 ​ ​ − 2 2 ​ ​ i

Với w=i thì b=1,a=0 nên x,y có tích là , ta nhẩm được hoặc
Ta có straight w equals straight i equals open parentheses fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction close parentheses squared plus 2 times fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction times fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction straight i plus open parentheses fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction straight i close parentheses squared equals open parentheses fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction plus fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction straight i close parentheses squared, do đó  hoăc

1

Câu hỏi tương tự

Cho z = i 7 ( 3 ​ + i ) 18 . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG