Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm cực trị của hàm số: y = ∣ ∣ ​ − 2 x 2 + 3 x + 5 ∣ ∣ ​

Tìm cực trị của hàm số:

R. Robo.Ctvx37

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = ∣ ∣ ​ − 2 x 2 + 3 x + 5 ∣ ∣ ​ ⇔ − 2 x 2 + 3 x + 5 2 x 2 − 3 x − 5 ​ n e ^ ˊ u n e ^ ˊ u ​ − 1 ≤ x ≤ 2 5 ​ x < − 1 ∨ x > 2 5 ​ ​ Do đ o ˊ y ′ = − 4 x + 3 4 x − 3 ​ n e ^ ˊ u n e ^ ˊ u ​ − 1 ≤ x ≤ 2 5 ​ x < − 1 ∨ x > 2 5 ​ ​

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x − 1 ) 2 ( x 2 − 2 x ) , ∀ x ∈ R . Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số g ( x ) = f ( x 3 − 3 x 2 + m ) có 8 điểm cực trị là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG