Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số thực x và y thỏa mãn 3x - 2 + (2y+1)i = x +1 - (y-5)i (với i là đơn vị ảo)

Tìm các số thực x và y thỏa mãn 3x - 2 + (2y+1)i = x +1 - (y-5)i (với i là đơn vị ảo)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. x = 2 3 ​ ; y = 3 4 ​ Phương trình tương đương với: 3x - 2 +(2y+1)i = x+1+(5-y)i

ĐÁP ÁN D.  

Phương trình tương đương với: 3x - 2 +(2y+1)i = x+1+(5-y)i

1

Câu hỏi tương tự

Dãy số a a ​ cho bởi a n ​ = ( 2 n − 1 ) ( 2 n + 1 ) 1 ​ . Tổng nsố hạng của ãy số S n ​ = a 1 ​ + a 2 ​ + ⋯ + a n ​ bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG