Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số thực và b thỏa mãn 2 a + ( b + i ) i = 1 + 2 i với i là đơn vị ảo

Tìm các số thực a và thỏa mãn  với  là đơn vị ảo


 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Ta có: 2 a + ( b + i ) i = 1 + 2 i ⇔ 2 a + bi + i 2 = 1 + 2 i ⇔ 2 a − 1 + bi = 1 + 2 i ⇔ { 2 a − 1 = 1 b = 2 ​ ⇔ { a = 1 b = 2 ​

Đáp án D

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn thì sau 5 24 ​ giờ đây bể. Nếu lúc đầu chỉmở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 5 6 ​ giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếungay từ đầu chỉ mở vò...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG