Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số thức α thõa mãn điều kiện sau: a . 2 1 ​ ( a α + a − α ) = 1 ( a > 0 ) b . 3 ∣ α ∣ < 27

 Tìm các số thức α thõa mãn điều kiện sau:

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: a) 2 1 ​ ( a α + a − α ) = 1 ⇔ a α +a (-α) =2 ⇔ a 2α -2a α +1=0 ⇔ (a α -1) 2 =0 ⇔ a α -1=0 ⇔ α=0 b) 3 |α| < 27 ⇔ 3 |α| < 3 3 ⇔ |α| < 3 ⇔ -3 < α < 3 (vì 3 > 1)

Lời giải:

a)  ⇔ aα+a(-α)=2 ⇔ a-2aα+1=0

⇔ (aα-1)2=0 ⇔ aα-1=0 ⇔ α=0

b) 3|α| < 27 ⇔ 3|α| < 33 ⇔ |α| < 3 ⇔ -3 < α < 3 (vì 3 > 1)

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập nghiệm của bất phương trình .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG