Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số thức a, b, c sao cho |ax 2 + bx + c| ≤ 1 , ∀ x ∈ [ 0 , 1 ] và b là lớn nhất

Tìm các số thức a, b, c sao cho |ax2  + bx + c|  và b là lớn nhất 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho abc = 1, a 3 > 36. Chứng minh rằng: 3 a 3 ​ + b 2 + c 2 > ab + b c + c a

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG