Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số tự nhiên x, y biết : x 4 y ​ là số lẻ, chia hết cho 9 và khi chia cho 5 thì dư 3

Tìm các số tự nhiên x, y biết :
là số lẻ, chia hết cho 9 và khi chia cho 5 thì dư 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 4 y ​ là số lẻ, chia hết cho 9 và khi chia cho 5 thì dư 3 Vì x 4 y ​ chia cho 5 thì dư 3 nên y = 3 hay y = 8 Nhưng x 4 y ​ là số lẻ nên y = 3 Vì x 4 y ​ chia hết cho 9 nên ( x + 4 + 3 ) ⋮ 9 x = 2

 là số lẻ, chia hết cho 9 và khi chia cho 5 thì dư 3
 chia cho 5 thì dư 3 nên y = 3 hay y = 8
Nhưng  là số lẻ nên y = 3
 chia hết cho 9 nên ( x + 4 + 3 )9
x = 2 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x ∈ Z, biết : a) x + 9 = -7 b) x – 4 = -8 c) | x | - 2 = 5 d) |x – 2| = 5

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG