Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số tự nhiên vừa là bội của 28, vừa là ước của 420

Tìm các số tự nhiên vừa là bội của 28, vừa là ước của 420 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Số đó có dạng28.k với k là số tự nhiên, sau đó đi tìm k Lời giải chi tiết: Số đó có dạng28.k với k là số tự nhiên. Theo bài ra ta có 420 chia hết cho 28k hay chia 15 chia hết cho k. Vậy k = 1,3, 5, 15. Các số cần tìm là : 28, 84, 140, 420.

Phương pháp giải:

Số đó có dạng 28.k với k là số tự nhiên, sau đó đi tìm k

Lời giải chi tiết:

Số đó có dạng 28.k  với k là số tự nhiên.

Theo bài ra ta có 420 chia hết cho 28k hay chia 15 chia hết cho k.

Vậy k = 1,3, 5, 15. Các số cần tìm là : 28, 84, 140, 420. 

15

Câu hỏi tương tự

Số học sinh khối 6 của môt trường THCS khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thiếu 1 bạn, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối 6 của trường đó. Biết số học sinh nhỏ hơn 300

29

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG