Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số nguyên x, y, z sao cho: x 2 + 2 y 2 + 2 z 2 < 2 x y + 2 yz + 2 z

Tìm các số nguyên x, y, z sao cho:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử f(x) = ax 2 + bx + c là tam thức bậc hai với hệ số nguyên. Chứng minh rằng nếu f(x) có nghiệm hữu tỷ thì một trong ba hệ số a, b, c là chẵn

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG