Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số nguyên x, y sao cho : a)(x−1)(y+1)=1(x−1)(y+1)=1; b)(x−1)(xy−1)=1.

Tìm các số nguyên x, y sao cho :

a) (x−1)(y+1)=1(x−1)(y+1)=1 ;             

b) (x−1)(xy−1)=1. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Viết 1 thành tích hai số nguyên để tìm x và y Lời giải chi tiết: a) Trường hợp 1: Trường hợp 2. b) Trường hợp 1 Trường hợp 2

Phương pháp giải:

 Viết 1 thành tích hai số nguyên để tìm x và y

Lời giải chi tiết:

a) Trường hợp 1: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 1 equals 1 end cell row cell y plus 1 equals 1 end cell end table close space h a y space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 space end cell row cell y equals 0 end cell end table close 

 

Trường hợp 2.  open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 1 space equals space minus 1 space end cell row cell y plus 1 equals negative 1 end cell end table close h a y space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 space end cell row cell y equals negative 2 end cell end table close 

b) Trường hợp 1 open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 1 space equals 1 space end cell row cell x y minus 1 equals 1 end cell end table close h a y space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 2 end cell row cell y equals 1 end cell end table close 

Trường hợp 2 open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x minus 1 equals negative 1 end cell row cell x y minus 1 equals negative 1 end cell end table close space h a y space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 0 end cell row cell y space t ù y space ý end cell end table close 

2

Câu hỏi tương tự

Số đối của phân số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG