Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số nguyên x và y biết rằng : A. B.

Tìm các số nguyên x và y biết rằng :

A.  2 over x equals 3 over 1345 

B. x over y equals 22 over 35 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Quy đồng tử số hai phân số rồi suy ra x b) Quy đồng mẫu số hai phân số rồi suy ra x,y Lời giải chi tiết: A. Vì 1345 không chia hết cho 3 nên không tồn tại số nguyên x ; B. v

Phương pháp giải:

a) Quy đồng tử số hai phân số rồi suy ra x

b) Quy đồng mẫu số hai phân số rồi suy ra x,y

Lời giải chi tiết:

A. 2 over x equals 3 over 1345 left right double arrow fraction numerator 2 cross times 3 over denominator 3 x end fraction equals fraction numerator 2 cross times 3 over denominator 2 cross times 1345 end fraction space h a y space 3 x equals 2 cross times 1345 


Vì 1345 không chia hết cho 3 nên không tồn tại số nguyên x ;

B. x over y equals 22 over 35 left right double arrow x equals 22 t comma space y space equals space 35 t comma space t element of straight integer numbers

1

Câu hỏi tương tự

Phát phần thưởng cho học sinh là nhằm mục đích động viên tinh thần học tậpcủa những học sinh đó. Thầy Bình đã mua 126 quyển tậpvà 198 cây viết bi để làm phần thưởng tặng cho học sinh có sự tiến bộ tro...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG