Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số nguyên x biết: x + 1 là ước của x + 32.

Tìm các số nguyên x biết: x + 1 là ước của x + 32. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x ∈ { 3 ; 1 ; 39 ; - 35 } x + 32 = x + 1 + 31 x + 1 là ước của x + 32 ⇒ x + 32 ⋮ x + 1 ⇒ 31 ⋮ x + 1 ⇒ x + 1 ⇒ { 1 ; - 1 ; 31 ; - 31 } ⇒ x ∈ { 0 ; - 2 ; 30 ; - 32 }

x ∈ { 3 ; 1 ; 39 ; - 35 }

x + 32 = x + 1 + 31

x + 1 là ước của x + 32 ⇒ x + 32 ⋮ x + 1 ⇒ 31 ⋮ x + 1

⇒ x + 1 ⇒ { 1 ; - 1 ; 31 ; - 31 } ⇒ x ∈ { 0 ; - 2 ; 30 ; - 32 } 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các số tự nhiên x, y biết : x 4 y ​ là số lẻ, chia hết cho 9 và khi chia cho 5 thì dư 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG