Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số nguyên n thỏa mãn : a) b)

Tìm các số nguyên n thỏa mãn :

a) open parentheses n squared minus 3 close parentheses open parentheses n squared minus 25 close parentheses equals 0 

b) open parentheses n squared minus 3 close parentheses open parentheses n squared minus 25 close parentheses less than 0 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a, Sử dụng: a.b=0 <=> a=0 hoặc b=0 b, a.b Lời giải chi tiết: a)n=5 vàn=−5 b) Chia thành hai trường hợp điều này không xảy ra Đáp số: n= 2, n = -2 , n = 3, n = -3, n= 4, n =- 4

Phương pháp giải:

a, Sử dụng: a.b=0 <=> a=0 hoặc b=0

b, a.b

Lời giải chi tiết:

a)n=5 và n=−5 

b) Chia thành hai trường hợp 

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell n squared minus 3 less than 0 end cell row cell n squared minus 25 greater than 0 end cell end table closeđiều này không xảy ra 

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell n squared minus 3 greater than 0 end cell row cell n squared minus 25 less than 0 end cell end table close t a space c ó space n squared equals space 4 comma space n squared equals 9 space h o ặ c space n squared equals 16 

Đáp số: n= 2, n = -2 , n = 3, n = -3, n= 4, n =- 4 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp . Chọn câu sai .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG