Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số nguyên n sao cho : a)3n−13n−1chia hết cho n ; b)2n+12n+1chia hết chon–2.

Tìm các số nguyên n sao cho :

a) 3n−13n−1 chia hết cho n ;  

b) 2n+12n+1 chia hết cho n–2. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a)3n3nchia hết cho n nên để3n−13n−1chia hết cho n thì n phải là ước của 1 b)2n+1=2n−4+5=2(n−2)+5.2n+1=2n−4+5=2(n−2)+5. Để thỏa mãn thì 5 chia hết chon–2n–2 Lời giải chi tiết: a)3n3nchia hết cho n nên để3n−13n−1chia hết cho n thì n phải là ước của 1 Do đó:n∈{−1;1}n∈{−1;1}. b)2n+1=2n−4+5=2(n−2)+5.2n+1=2n−4+5=2(n−2)+5. Để thỏa mãn thì 5 chia hết chon–2n–2hayn–2=1;−1;5;−5.n–2=1;−1;5;−5. Vậyn∈{3,1,7,−3}n∈{3,1,7,−3}.

Phương pháp giải:

 a) 3n3n chia hết cho n nên để 3n−13n−1 chia hết cho n thì n phải là ước của 1

b) 2n+1=2n−4+5=2(n−2)+5.2n+1=2n−4+5=2(n−2)+5.

Để thỏa mãn thì 5 chia hết cho n–2n–2 

Lời giải chi tiết:

a) 3n3n chia hết cho n nên để 3n−13n−1 chia hết cho n thì n phải là ước của 1

Do đó: n∈{−1;1}n∈{−1;1}.

b) 2n+1=2n−4+5=2(n−2)+5.2n+1=2n−4+5=2(n−2)+5.

Để thỏa mãn thì 5 chia hết cho n–2n–2 hay n–2=1;−1;5;−5.n–2=1;−1;5;−5.

Vậy n∈{3,1,7,−3}n∈{3,1,7,−3}.


 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG