Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các số nguyên a, b, c sao cho (x + a)(x – 4) – 7 phân tích được thành ( x + b ) ( x + c )

Tìm các số nguyên a, b, c sao cho (x + a)(x – 4) – 7 phân tích được thành 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích


1

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a ) x 3 – 2 x – 4 b ) 2 x 3 – 12 x 2 + 17 x – 2 c ) x 3 + 9 x 2 + 26 x + 24 d ) x 3 – 2 x 2 – 3 x + 10

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG