Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các nguyên hàm I = ∫ x cos 2 2 x d x

Tìm các nguyên hàm  

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I = ∫ x cos 2 2 x d x = ∫ x . 2 1 + cos 4 x ​ d x = 2 1 ​ ∫ x d x + ∫ 2 1 ​ x cos 4 x d x = 4 1 ​ x 2 + I 1 ​ Tính I 1 ​ = ∫ 2 1 ​ x cos 4 x d x . Đặt { u = 2 1 ​ x d v = cos 4 x d x ​ ⇒ { d u = 2 1 ​ d x v = 4 1 ​ sin 4 x ​ ⇒ I 1 ​ = 8 1 ​ x sin 4 x − 8 1 ​ ∫ sin 4 x d x = 8 1 ​ x sin 4 x + 32 1 ​ cos 4 x + C Từ đó: I = 4 1 ​ x 2 + 8 1 ​ x sin 4 x + 3 1 ​ cos 4 x + C

Tính . Đặt 

Từ đó:

1

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây,số nào ghi giá trị của ∫ 1 9 ​ x ​ d x ​ . d x :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG