Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các nguyên hàm I = ∫ x 2 e 2 x d x

Tìm các nguyên hàm  

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt { u = x 2 d v = e 2 x d x ​ ⇒ { d u = 2 x d x v = 2 1 ​ e 2 x ​ ⇒ I = 2 1 ​ x 2 e 2 x − ∫ x e 2 x d x = 2 1 ​ x 2 e 2 x − I 1 ​ Tính I 1 ​ = ∫ x e 2 x d x Đặt { u = x d v = e 2 x d x ​ ⇒ { d u = d x v = 2 1 ​ e 2 x ​ ⇒ I 1 ​ = 2 1 ​ x e 2 x − 2 1 ​ ∫ e 2 x d x = 2 1 ​ x e 2 x − 4 1 ​ e 2 x + C Từ đó: I = 2 1 ​ x 2 e 2 x − 2 1 ​ x e 2 x + 4 1 ​ e 2 x + C = 4 ( 2 x 2 − 2 x + 1 ) e 2 x ​ + C

Đặt 

Tính 

Đặt 

Từ đó:

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng ( H ) giới hạn bởi đồ thị ( C ) : y = x 3 và đường thẳng (d): y=x.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG