Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các đường tiệm cận của hàm số y = x + x 2 − 1 ​

Tìm các đường tiệm cận của hàm số

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( x ) = x + x 2 − 1 ​ ⇔ f ( x ) − x = x 2 − 1 ​ ⇔ f ( x ) − x − ∣ x ∣ = x 2 − 1 ​ − ∣ x ∣ ⇔ f ( x ) − x − ∣ x ∣ = x 2 − 1 ​ + ∣ x ∣ − 1 ​ ⇔ { f ( x ) = x 2 − 1 ​ − x − 1 ​ , khi x < 0 f ( x ) − 2 x = x 2 − 1 ​ + x − 1 ​ , khi x ≥ 0 ​ - Ta có x → − ∞ lim ​ f ( x ) = x → − ∞ lim ​ x 2 − 1 ​ − x − 1 ​ = 0 suy ra đồ thị có tiệm cận ngang y=0. - Ta có x → ∞ lim ​ [ f ( x ) − 2 x ] = x → ∞ lim ​ x 2 − 1 ​ − x − 1 ​ = 0 suy ra đồ thị có tiệm cận xiên y=2x

Ta có


- Ta có
suy ra đồ thị có tiệm cận ngang y=0.
- Ta có
suy ra đồ thị có tiệm cận xiên y=2x

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 − m x + m − 2 có đồ thị là Tìm điểm cố định của khi m thay đổi Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m=3 Dùng đồ thị (C) biện luận theo k số nghiệm của phư...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG