Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số y = x 3 + 3 x 2 + 1

Tìm các khoảng nghịch biến của hàm số

  1.  và 

  2.  và 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số nghịch biến trên ( − 2 ; 0 ) Chọn C

straight y apostrophe equals 3 straight x squared plus 6 straight x equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight x equals 0 end cell row cell straight x equals negative 2 end cell end table close

Hàm số nghịch biến trên

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Tìm c á c kho ả ng đồ ng bi ế n c ủ a h à m s ố y = x 3 − 3 x 2 + 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG