Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các hệ số a, b, c sao cho đa thức 3 x 4 + a x 2 + b x + c chia hết cho đa thức (x-2) và chia cho đa thức x 2 − 1 được thương và còn dư ( − 7 x − 1 )

Tìm các hệ số a, b, c sao cho đa thức  chia hết cho đa thức (x-2) và chia cho đa thức  được thương và còn dư 

R. Roboctvx92

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biểu diễn các phép chia đẳng thức 3 x 4 + a x 2 + b x + c = ( x − 2 ) q 1 ​ ( x ) , ∀ x ( 1 ) 3 x 4 + a x 2 + b x + c = ( x 2 − 1 ) q 2 ​ ( x ) − 7 x − 1 , ∀ x ( 2 ) Thay x=2 vào (1) thu được 4 a + 2 b + c = − 48 Thay x=1 vào (2) thu được a + b + c = − 11 Thay x=-1 vào (2) thu được a − b + c = 3 Giải ra ta được: a=10, b=-7, c=6

Biểu diễn các phép chia đẳng thức

Thay x=2 vào (1) thu được 

Thay x=1 vào (2) thu được 

Thay x=-1 vào (2) thu được 

Giải ra ta được: a=10, b=-7, c=6

6

Câu hỏi tương tự

Cho f ( x ) = x 3 + a x 2 + 2 x + b ; g ( x ) = x 2 + x + 1 Tìm a, b sao cho f ( x ) ⋮ g ( x )

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG