Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các hằng số a và b sao cho (x 3 + ax + b) : (x + 1) dư 7 và (x 3 + ax + b) : (x – 3) dư (-5) A. a = 10, b = 2 B. a = 10, b = -2 C. a = -10, b = -2 D. a = -10, b = 2

Tìm các hằng số a và b sao cho (x3 + ax + b) : (x + 1) dư 7 và (x3 + ax + b) : (x – 3) dư (-5)

A. a = 10, b = 2

B. a = 10, b = -2

C. a = -10, b = -2

D. a = -10, b = 2

  1. a = 10, b = 2

  2. a = 10, b = -2

  3.  a = -10, b = -2

  4. a = -10, b = 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Để x 3 + ax + b chia cho x + 1 dư 7 thì b – a – 1 = 7 ⇔ -a + b = 8 (1) Để x 3 + ax + b chia cho x – 3 dư -5 thì b + 3a + 27 = -5 ⇔ 3a + b = -32 (2) Từ (1) và (2) ta có hệ Vậy a = -10, b = -2 Đáp án cần chọn là: C. a = -10, b = -2

Lời giải

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Để x3 + ax + b chia cho x + 1 dư 7 thì b – a – 1 = 7 ⇔ -a + b = 8 (1)

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Để x3 + ax + b chia cho x – 3 dư -5 thì b + 3a + 27 = -5 ⇔ 3a + b = -32 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án 

Vậy a = -10, b = -2

Đáp án cần chọn là: C.  a = -10, b = -2

73

Câu hỏi tương tự

X a ˊ c đ ị nh c a ˊ c h ệ s o ^ ˊ a , b s a o c h o đ a t h ứ c f ( x ) = x 2 + a x + b khi c hia c h o x + 1 c o ˊ s o ^ ˊ d ư l a ˋ 6 c o ˋ n khi c hia c h o x − 2 d ư 3 .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG