Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Tìm các giá trị x nguyên biết : a)|x|+x=6|x|+x=6; b)|x−4|=x−3|x−4|=x−3; c)|x|+|x+1|=1.

Tìm các giá trị x nguyên biết :

a) |x|+x=6|x|+x=6 ;           

b) |x−4|=x−3|x−4|=x−3 ;             

c) |x|+|x+1|=1. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng để bỏ dấu giá trị tuyệt đối Lời giải chi tiết: a) Nếux≥0x≥0thì|x|=x x+x=6 2x=6 x=6:2 x=3 Nếux<0x<0thì|x|=−x −x+x=6 0=6(Vô lí) b)Nếux≥4x≥4thì|x−4|=x−4 x−4=x−3 −4=−3(Vô lí) Nếux<4x<4thì|x−4|=−x+4 −x+4=x−3 2x=7 x=3,5(loại) c)x=0,x=0,x=−1.

Phương pháp giải:

Sử dụng

open vertical bar x close vertical bar equals x comma x greater or equal than 0 open vertical bar x close vertical bar equals negative x comma x less or equal than 0

để bỏ dấu giá trị tuyệt đối 

Lời giải chi tiết: 

a) Nếu x≥0x≥0 thì |x|=x
 

x+x=6

2x=6

x=6:2

x=3
Nếu x<0x<0 thì |x|=−x

−x+x=6

0=6 (Vô lí)

 

b) Nếu x≥4x≥4 thì |x−4|=x−4
x−4=x−3

−4=−3 (Vô lí)

Nếu x<4x<4 thì |x−4|=−x+4

−x+4=x−3

2x=7

x=3,5 (loại)

c) x=0,x=0, x=−1.
 

2

Câu hỏi tương tự

NÕu x – 11 = 22 thì bằng A. x = 2 B. x = 33 C. x = 11 D. x = 242

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG